کدهای خطای یخچال دوو

فهرست
کدهای خطای یخچال دوو در مشهد

ارورهای  یخچال فریزر دوو

کد ارور : R1

علت ارور : سنسور یخچال قطع شده یا اتصال کوتاه کرده است.

کد ارور : RT

علت ارور : سنسور RT قطع شده یا اتصال کوتاه کرده است.

کد ارور : d1

علت ارور : سنسور برفک زدایی قطع شده یا اتصال کوتاه کرده است.

کد ارور : door

علت ارور : سوئیچ در خراب است ( سوئیچ تشخیص دهد که در بیش از یک ساعت باز بوده است)

کد ارور : C1

علت ارور : چرخه غیر عادی (کمپرسور بیش از ۳ ساعت کار کرد زمانیکه دمای سنسور برفک زدایی مساوی یا کمتر از ۵- است)

کد ارور : F3

علت ارور : در موقع برفک دایی – هنگامیکه برفک زدایی بعلت زمان(۸۰ دقیقه) انجام شده یا نه به علت دمای سنسور برفک زدایی

✅اگر دوست دارید درباره یخچال دو بیشتر بدانید ما قبلا در مقاله تعمیر یخچال دوو در مشهد به‌صورت کامل شرح داده‌ایم.

کدهای خطای یخچال دوو در مشهد

کد خطا و ارورهای یخچال دوو مدل S13

کد ارور : E01

علت ارور : سنسور یخچال

کد ارور : E02

علت ارور : سنسور فریزر

کد ارور : E03

علت ارور : سنسور اواپراتور یخچال

کد ارور : E04

علت ارور : سنسور اواپراتور فریزر

کد ارور : E07

علت ارور : سرمایش ضعیف ،کمبود گاز یا بیش از اندازه کار کردن دستگاه می‌تواند موجب بروز این خطا شود.

کد ارور : نحوه نمایان کردن کد خطا

علت ارور : پس زمینه صفحه نمایش خاموش  سپس دکمه Super ref و Alarm/Mute زا به مدت ۳ ثانیه نگه دارید.

ارورهای یخچال دوو مدل S5 Ref & Frz
 

ارورها یخچال دوو مدل S10

کد ارور : E01

علت  ارور : سنسور یخچال

کد ارور : E04

علت ارور : سنسور اواپراتور فریزر

کد ارور : E06

علت  ارور : فن فریزر

کد ارور :E07

علت ارور : سرمایش ضعیف

کد ارور : E09

علت ارور : هیتر اواپراتور فریزر

کد ارور : E10

علت ارور : سنسور محیطی

کد ارور : E11

علت ارور : فن کندانسور

کد ارور : نحوه نمایان کردن کد خطا

علت ارور : باز نمودن قفل صفحه سپس Super Ref و Alarm/ Mute به مدت ۳ ثانیه نگه دارید.

 
 
 
کدهای خطای یخچال دوو در مشهد

ارورها یخچال دوو مدل +S10

کد ارور : E01

علت ارور : سنسور یخچال

کد ارور :E04

علت ارور : سنسور اواپراتور فریزر

کد ارور : E07

علت  ارور : سرمایش ضعیف

کد ارور : E09

علت ارور : سنسور محیطی

کد ارور : E10

علت ارور : فن کندانسور

کد ارور : نحوه نمایان کردن کد خطا

علت ارور : باز نمودن قفل صفحه سپس SUPER REF و ALARM / MUTE به مدت ۳ ثانیه نگه دارید.

 
ارورهای یخچال دوو مدل S14

ارورهای یخچال دوو مدل S14

کد ارور : E01

علت ارور : سنسور یخچال

کد ارور : E02

علت ارور : سنسور فریزر

کد ارور : E04

علت ارور : سنسور اواپراتور فریزر

کد ارور : E06

علت ارور : فن فریزر

کد ارور : E07

علت ارور : سرمایش ضعیف

کد ارور : E09

علت ارور : هیتر اواپراتور فریزر

کد ارور : E10

علت ارور : سنسور محیطی

کد ارور :E11

علت ارور : فن کندانسور

کد ارور :E12

علت ارور : دمپر

کد ارور : نحوه نمایان کردن کد خطا

علت ارور : باز نمودن قفل صفحه نمایش سپس REF TEMP و RFZ TEMP به مدت ۳ثانیه نگه دارید.

 
مدل S14
 

ارورها یخچال دوو مدل +S14

کد ارور : E01

علت ارور : سنسور یخچال

کد ارور : E02

علت ارور : سنسور فریزر

کد ارور : E04

علت ارور : سنسور اواپراتور فریزر

کد ارور : E06

علت ارور : فن فریزر

کد ارور : E07

علت ارور : سرمایش ضعیف

کد ارور : E09

علت ارور : هیتر اواپراتور فریزر

کد ارور : E10

علت ارور : سنسور محیطی

کد ارور : E11

علت ارور : فن کندانسور

کد ارور :E12

علت ارور : دمپر

کد ارور : نحوه نمایان کردن کد خطا

علت ارور : باز نمودن قفل صفحه نمایش سپس REF TEMP و RFZ TEMP به مدت ۳ ثانیه نگه دارید.

 
ارور های یخچال دوو مدل S15
 

ارور های یخچال دوو مدل S15

کد ارور :E01

علت ارور : سنسور یخچال

کد ارور : E02

علت ارور : سنسور فریزر

کد ارور : E04

علت ارور : سنسور اواپراتور فریزر

کد ارور : E06

علت ارور : فن فریزر

کد ارور : E07

علت ارور : سرمایش ضعیف

کد ارور : E09

علت ارور : هیتر اواپراتور فریزر

کد ارور : E10

علت ارور : سنسور محیطی

کد ارور : E11

علت ارور : فن کندانسور

کد ارور : E12

علت ارور : نحوه نمایان کردن کد خطا

علت ارور : باز نمودن قفل صفحه نمایش سپس REF TEMP و RFZ TEMP به مدت ۳ ثانیه نگه دارید.

 
مدل S20

ارورهای یخچال دوو مدل S20

کد خطا E01

علت خطا: سنسور یخچال

کد خطا E02

علت خطا: سنسور فریزر

کد خطا E03

علت خطا: سنسور اواپراتور یخچال

کد خطا E04

علت خطا: سنسور اواپراتور فریزر

کد خطا E06

علت خطا: فن فریزر

کد خطا E07

علت خطا: سرمایش ضعیف

کد خطا E09

علت خطا: هیتر اواپراتور فریزر

کد خطا E11

علت خطا: فن کندانسور

کد خطا E13

علت خطا: سنسور یخساز

کد خطا E14

علت خطا:  دورران باد ساعتگرد یخساز (تخلیه)

کد خطا E15

علت خطا: دورران ساعتگرد یخساز (برگشت تخلیه)

کد خطا E16

علت خطا: کلید درب فریزر

کد خطا E17

علت خطا: کلید درب یخچال

کد خطا E88

علت خطا: بدون خطا

کد خطا: نحوه نمایان کردن کد خطا

علت خطا: باز نمودن قفل صفحه نمایش سپس LIGHT و SUPER REF به مدت ۳ ثانیه نگه دارید.

 
اروره های یخچال دوو مدلS2

اروره های یخچال دوو مدلS2

کد خطا F3

علت خطا:  سنسور یخچال

کد خطا F2

علت خطا:  سنسور فریزر

کد خطا F5

علت خطا:  سنسور اواپراتور یخچال

کد خطا F4

علت خطا:  سنسور اواپراتور فریزر

کد خطا F1

علت خطا:  سرمایش ضعیف

کد خطا FA

علت خطا:  هیتر اواپراتور یخچال

کد خطا F9

علت خطا: هیتر اواپراتور فریزر

کد خطا F6

علت خطا:  سنسور محیطی

کد خطا FB

علت خطا: ایراد IC برد فرمان

کد خطا: نحوه نمایان کردن کد خطا

علت خطا: در صورت وجود کد خطا نمایش داده می‌شود و صفحه نمایش قرمز می‌شود.

 
اروره های یخچال دوو مدلS2
 

ارورها یخچال دوو مدل +S2

کد خطا E01

علت خطا: سنسور یخچال

کد خطا E02

علت خطا: سنسور فریزر

کد خطا E03

علت خطا: سنسور اواپراتور یخچال

کد خطا E04

علت خطا: سنسور اواپراتور فریزر

کد خطا E06

علت خطا: فن فریزر

کد خطا E07

علت خطا: سرمایش ضعیف

کد خطا E09

علت خطا: هیتر اواپراتور یخچال

کد خطا E11

علت خطا: فن کندانسور

کد خطا E16

علت خطا: کلید درب فریزر

کد خطا E17

علت خطا: کلید درب یخچال

کد خطا E88

علت خطا: بدون خطا

کد خطا: نحوه نمایان کردن کد خطا

علت خطا: باز نمودن قفل صفحه نمایش سپس VAC و FRZ TEMP را به مددت ۳ثانیه نگه دارید.

 
ارور های یخچال دوو مدل SR36

ارور های یخچال دوو مدل SR36

کد خطا E01

علت خطا: سنسور یخچال

کد خطا E02

علت خطا: سنسور فریزر

کد خطا E04

علت خطا: سنسور اواپراتور فریزر

کد خطا E06

علت خطا: فن فریزر

کد خطا E07

علت خطا: سرمایش ضعیف

کد خطا E09

علت خطا: هیتر اواپراتور فریزر

کد خطا E10

علت خطا: سنسور محیطی

کد خطا E11

علت خطا: فن کندانسور

کد خطا E12

علت خطا: دمپر

کد خطا E13

علت خطا: سنسور یخساز

کد خطا E14

علت خطا: دوران باد ساعتگرد یخسار (برگشت تخلیه)

کد خطا E15

علت خطا: دوران ساعتگرد یخساز (برگشت تخلیه)

کد خطا E16

علت خطا: کلید درب فریرز

کد خطا E17

علت خطا: کلید درب فریرز

کد خطا E18

علت خطا: کلید هوم بار

ارورهای یخچال دوو مدل S5 Ref & Frz

ارورهای یخچال دوو مدل S5 Ref & Frz

کد ارور : F5

علت ارور : سنسور یخچال

کد ارور : F6

علت ارور : سنسور اواپراتور یخچال

کد ارور : F3

علت خطا: فن یخچال

کد ارور : F1

علت ارور : سرمایش ضعیف

کد ارور :F2

علت ارور : هیتر اواپراتور یخچال

کد ارور : F4

علت ارور : فن کندانسور

کد ارور : DR OP

علت ارور : کلید درب یخچال

کد ارور : F8

علت  ارور : عدم ارتباط نمایشگر با برد فرمان

کد ارور : نحوه نمایان کردن کد خطا

علت ارور : در صورت وجود کد خطا نمایش داده می‌شود و صفحه نمایش قرمز می‌شود.

 
ارورها یخچال دوو مدل S5+ Frz
 

ارورها یخچال دوو مدل S5+ Frz

کد ارور :E02

علت  ارور : سنسور فریزر

کد ارور :E04

علت ارور : سنسور اواپراتور فریزر

کد ارور :E06

علت ارور : فن فریزر

کد ارور : E07

علت ارور : سرمایش ضعیف

کد ارور : E09

علت ارور : هیتر اواپراتور فریزر

کد ارور : E11

علت ارور : فن کندانسور

کد ارور : E16

علت ارور : کلید درب فریزر

کد ارور : نحوه نمایان کردن کد خطا

علت ارور : دکمه های CLOCK و MINUTE را به مدت ۳ ثانیه نگه دارید.

 
ارورهای یخچال دوو مدل S5+ Ref
 

ارورهای یخچال دوو مدل S5+ Ref

کد ارور : E01

علت ارور : سنسور یخچال

کد ارور : E03

علت ارور : سنسور اواپراتور یخچال

کد ارور : E05

علت ارور : فن یخچال

کد ارور : E07

علت  ارور : سرمایش ضعیف

کد ارور : E08

علت  ارور : هیتر اواپراتور یخچال

کد ارور :E11

علت ارور : فن کندانسور

کد ارور :E17

علت  ارور : کلید درب یخچال

کد ارور : نحوه نمایان کردن کد خطا

علت  ارور : دکمه های CLOCK و MINUTE را به مدت ۳ ثانیه نگه دارید.

کدهای خطای یخچال دوو در مشهد

بهترین راهکار برای حل خطای یخچال دوو

اگر  احساس می‌کنید از عهده رفع عیب بر خواهید آمد خودتان اقدام کنید ولی اگر  تخصص ندارید بهتر است با یک نمایندگی معتبر مانند کیان سرویس که مجاز به انواع تعمیرات رسمی است تماس بگیرید تا تکنسین متخصص را به محل اعزام کند.

☎برای آشنایی و کسب اطلاعات بیشتر از کدهای خطا و رفع ارورهای یخچال می‌توانید با شماره‌های زیر با تیم ما در ارتباط باشید.📞

امتیاز دهید
اشتراک گذاری :

پرسش و پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*